PGS.TS Trần Đăng Hưng

Trần Đăng Hưng
Họ và tên Trần Đăng Hưng
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng khoa
Địa chỉ Phòng Trưởng khoa
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 04 37547326

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Công nghệ phần mềm
 4. Quản lý dự án

Cao học

 1. Học máy
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Phân tích và thiết kế thuật toán
 4. Phương pháp nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khám pha tri thức từ các mạng sinh học bằng các phương pháp học máy
 2. Nghiên cứu phát triển phương pháp tính phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh
 3. Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử
 4. Khai phá mạng hỗn tạp
Các công trình công bố

 

Bài báo trên tạp chí/hội nghị quốc tế:

 1. Huynh V.-N., Inuiguchi M., Tran D.H., Denoeux T. (Eds.) Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making - 6th International Symposium, IUKM 2018, Hanoi, Vietnam, March 15-17, 2018, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 10758, Springer 2018, ISBN 978-3-319-75428-4.
 2. Giang T.T., Nguyen T.P., Nguyen T.Q.V., Tran D.H.(2018) fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction, IUKM2018, LNAI, Springer, 153-165.
 3. Giang T.T., Nguyen T.P., and Tran D.H. (2017) Stratifying Cancer Patients based on Multiple Kernel Learning and Dimensionality Reduction,  9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, pp.106-111, IEEE.. 
 4. Dang X.T., Tran D.H., Hirose O. and Satou K. (2015) SPY: a novel resampling method for improving classification performance in imbalanced data, 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 8-10, 280-285, IEEE.
 5. Le N.T., Ho T.B., Ho B.H. and Tran D.H. (2014) A nucleosomal approach to inferring causal relationships of histone modification, BMC Genomics, 15(Suppl 1):S7 (Selected from The Twelfth Asia-Pacific Bioinformatics Conference).
 6. Huynh V.-N., Denoeux T., Tran D.H., Le A.C., Pham S.B. (Eds.), Knowledge and Systems Engineering – Proceedings of The Fifth International Conference KSE 2013, Volumes I and II, Advances in Intelligent and Soft Computing 244–245, Springer-Verlag, 2013.
 7. Tran D.H., Nguyen T.P., Caberlotto L., and Priami C. (2013) Inference of autism-causing genes by integrating protein-protein interactions and miRNA-target interactions, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.
 8. Luong T.D., Tran D.H., and Tran D.S. (2013) Privacy Preserving Frequency-based Learning Algorithms in Two-Part Partitioned Record Model, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.  
 9. Luong T.D., Tran D.H. (2013) A New Method of Privacy Preserving Computation over 2-Part Fully Distributed Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.
 10. Nguyen Q.D., Pham T.H., Ho T.B., Nguyen V.H, Tran D.H. (2013) Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.
 11. Nguyen M.Q., Tran D.H. (2012). Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation, 8th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, 2012.
 12. Pham,T.H., Ho, T.B., Nguyen, Q.D., Nguyen, V.H., Tran, D.H. (2012). Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks, IEEE RIVF International Conference on Information and Communication Technologies, Ho Chi Minh City, February 27-March 2, 2012.
 13. Tran, D.H., Ho, T.B., Pham, T.H., Satou, K. (2011). microRNA Expression profiles for classification and analysis of tumor samples, IEICE Trans. Information Systems, Vol.E94-D, No.3, pp: 416-422.
 14. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B., Pham, T.H. (2010). Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome, Bioinformation, 4(8), 371-377.
 15. Le, N.T., Ho, T.B., Tran, D.H. (2009). Characterizing nucleosome dynamics from genomic and epigenetic information using rule induction learning, BMC Genomics, 10(Suppl 3):S27.
 16. Ho, T.B., Takabayashi, K., Pham, T.H. , Nguyen, T.P., Kawasaki, S., Tran, D.H. (2009). Towards service-oriented knowledge discovery in biomedicine research, International Workshop on Third Generation Data Mining, ECML/PKDD 2009, 7-11 September, Slovenia.
 17. Le, N.T., Tran, D.H., Ho, T.B. (2008). Combinatorial effects of histone modifications and DNA sequences on nucleosome dynamics, Workshop on Knowledge, Language, and Learning in Bioinformatics (KLLBI 2008), in conjunction with Tenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI-08), December 16-19, Hanoi.
 18.  Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Pham, T.H. (2008). A computational method for classifying and analyzing tumor samples using microRNA expression profiles, 3rd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2008), December 22-23, Hanoi.
 19. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding MicroRNA Regulatory Modules in Human Genome Using Rule Induction, BMC Bioinformatics, 9(Suppl 12):S5.
 20. Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning, Journal of Biomedical Science and Engineering (JBiSE), Vol. 1(2), 141-146, Scientific Research Publishing.
 21. Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding microRNA-mRNA modules based on rule induction, The 12th Annual International Conference o Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2008), Singapore, P134 (poster section).
 22. Tran, D.H., Pham T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of microRNA Hairpins using One-Class Support Vector Machines, The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE2008), Sanghai, 33-36, IEEE Xplore.
 23. Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Satou, K. (2007). Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences, IEEE 7th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2007), Cambridge-Boston, Massachusetts, October 14-17, 959-966.
 24.  Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2006). Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, 4th European Workshop on Evolutionary Computation and Machine Learning in Bioinformatics (EvoBIO 2006), Budapest, 10-12 April, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 3907, Springer, 221-230.
 25. Pham, T.H., Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Valiente, G. (2005). Qualitatively Predicting Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, Genome Informatics 2005, Yokohama, Universal Academic Press, Vol. 15, No. 2.

Bài báo trên tạp chí/hội nghị quốc gia:

 1. Phan T.T., Nguyen T.L., Nguyen D.C., Tran D.H. (2016), MODE: Hướng tiếp cận mới cho việc thực thi luồng dữ liệu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện CNBCVT (Accepted).
 2. Nguyễn Đ.H, Trương T.T., Trần Đ.H. (2015), Dự đoán mối quan hệ giữa miRNAs và bệnh bằng phương pháp RWRs, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 7A, 10-20.
 3. Lê T.H., Thái T.V., Trần Đ.H. (2015), Một phương pháp dự đoán gen gây bệnh sử dụng dữ liệu chưa có nhãn, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 7A, 61-69. 
 4. Nguyễn V.T., Đỗ V.D, Trần Đ.H (2013), Một thuật toán tìm các Biclusters trong dữ liệu biểu diễn gien theo thời gian dựa trên cây hậu tố, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 47-59.
 5. Luong T.D., Ho T.B., Tran D.H. (2012) Enhancing Privacy for Frequent Itemset Mining in Vertically Distributed Data, Tạp chí Bưu chính viễn thông, Volume E-2, No.5(9), 25-38.
 6. Giang T.T, Trần Đ.H. (2012) Một thuật toán khai phá đồ thị con phổ biến trong dữ liệu đồ thị, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 17-30.
 7. Đỗ V.D, Trần Đ.H., Nguyễn Q.D., Phạm T.H. (2012) Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán biclustering, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 3-16.
 8. Nguyen, Q.D., Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Pham,Q.T. (2011). Computational Reconstruction of Metabolic Networks, Tin học và Điểu khiển, Vol. 27, No.1, 23-35.
 9. Nguyễn Q.D., Trần Đ.H., Trần T.T.B., Phạm T.H. (2011). Dự đoán chức năng protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 3-16.
 10. Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011). Một đề xuất mở rộng mutual information cho trường hợp 3 biến, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 17-28.
 11. Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Hồ T.B., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011) Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo Mutual Information cho nhiều biến, Kỷ yếu FAIR 2011, Biên Hòa, Đồng Nai.
 12. Trần T.B.P, Nguyễn V.H, Trần Đ.H (2013), Một phương pháp phân tích mạng tương tác Protein để dự đoán gien gây bệnh ung thư, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 38-46.

 

TS. Đặng Thành Trung

Đặng Thành Trung
Họ và tên Đặng Thành Trung
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn CNPM
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Lập trình .NET
 4. Lập trình mạng

Cao học

 1. Xử lý ảnh
 2. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Xử lý ảnh: Phục hồi ảnh, đánh giá chất lượng ảnh
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động
Các công trình công bố

Bài báo tạp chí

 1. N.T.T. Van, P.T.M Bao, D. T. Trung, N.T.Loc, Said Elnaar, "Applied FEM conjunction with a global optimization search for ECG Inverse Problem", Journal of Science, Hanoi National University of Education, volume 55, No. 3 (2010), Pages 12–23.
 2. T. T. Dang, A. Beghdadi, M-C. Larabi, «A perceptual image completion approach based on a hierarchical optimization scheme», in Signal Processing, Volume 103, October 2014, Pages 127–141.

Bài báo hội nghị

 1. D. T. Trung, Tran Dinh Que, "Fuzzy Constraint Based Model for Negotiation", the First Young Teacher Conference in College of Technology, Ha Noi, Viet Nam, 2003.
 2. D. T. Trung, Tran Dinh Que "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", The Seventh National Conference, Da Nang, Viet Nam, 2004.
 3. D. T. Trung, "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", the First Young Vietnamese Scientist Meeting, Nha Trang, Viet Nam, 2005.
 4. D. T. Trung, "A new method to locate source in inverse bioelectric field problem", 1st International Conference On Communications and Electronics, Hanoi, Vietnam, 2007.
 5. D. T. Trung, P.T.Minh, "An Analysis of The Single Moving Dipole Source for Electrocardiography Inverse Problem", 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing and Communications Technologies , Ho Chi Minh City, Vietnam, 2008, Pages 64–70.
 6. Bao PTM, Trung DT, Loc NT, S. Elnaar, "ECG Dipole Source Localization by Genetic Algorithm", The 4th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Seoul, Korea, November 25, 2009, Vol 1, Pages 169–175.
 7. Dang Thanh Trung, Naixue Xiong, Pham Thi Mai Bao, Nguyen The Loc, "ECG dipole source localization in 3D Human Model", FTRA 2010 International Workshop on U-Healthcare Technologies and Services 2010, Gwangju, Korea, 2010, Pages. 146–155.
 8. T. T. Dang, M. C. Larabi, A. Beghdadi, "Multi-resolution patch and window-based priority for digital image inpainting problem", 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, Istanbul, Turkey, pp. 280–284, 2012.
 9. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Archaeological image inpainting", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 10. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Inpainted image quality assessment", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 11. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Perceptual quality assessment for color image inpainting", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2013, Melbourne, Australia, September 15–18, 2013.
 12. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "A hierarchical approach for high-quality and fast image completion", The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2013, Hanoi, Vietnam, October 17–19, 2013.
 13. Dang Thanh Trung, Azeddine Beghdadi, Mohamed-Chaker Larabi, "Blind inpainting forgery detection", GlobalSIP 2014: 1019–1023.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Họ và tên  Nguyễn Thị Hạnh 
Học hàm, học vị  Thạc sĩ
Chức vụ  Giảng viên
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Phân tích thiêt kế hệ thống
 4. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Công nghệ phần mềm
 2. Kiểm thử và kiểm thử tự động
Các công trình công bố

 

Các hướng nghiên cứu của bộ môn CNPM

Dựa trên nền tảng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phảt triển chuyên sâu trên các hướng nghiên cứu (và CGCN) sau:

Xem tiếp...

Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ Phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ phần mềm bậc trên đại học, đại học (các hệ chính quy, phi chính quy), thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.

Xem tiếp...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm