PGS.TS Trần Đăng Hưng

Trần Đăng Hưng
Họ và tên Trần Đăng Hưng
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng khoa
Địa chỉ Phòng Trưởng khoa
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình

Cao học

 1. Học máy
 2. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khám pha tri thức từ các mạng sinh học bằng các phương pháp học máy
 2. Nghiên cứu phát triển phương pháp tính phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh
 3. Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử
Các công trình công bố

Bài báo tạp chí - hội nghị

 1. "microRNA Expression profiles for classification and analysis of tumor samples", IEICE Trans. Information Systems, Vol.E94-D No.3 pp.416-422. 2011
 2. «Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome», Bioinformation, 4(8), 371-377. 2010
 3. "Characterizing nucleosome dynamics from genomic and epigenetic information using rule induction learning", BMC Genomics, 10(Suppl 3):S27 2009.
 4. "Finding MicroRNA Regulatory Modules in Human Genome Using Rule Induction", BMC Bioinformatics, 9(Suppl 12):S5 2008
 5. "Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning", Journal of Biomedical Science and Engineering (JBiSE), Vol. 1(2), 141-146 2008
 6. "Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks", RIVF 2012
 7. "Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation", IC2IT 2012
 8. "Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences", BIBE 2007
 9. "Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences", EvoBIO 2006
 10. "Computational Reconstruction of Metabolic Networks from High-throughput Profiling Data", Tin học và Điều khiển học, Vol.1
 11. ...

TS. Đặng Thành Trung

Đặng Thành Trung
Họ và tên Đặng Thành Trung
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng bộ môn CNPM
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Lập trình .NET
 4. Lập trình mạng

Cao học

 1. Xử lý ảnh
 2. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Xử lý ảnh: Phục hồi ảnh, đánh giá chất lượng ảnh
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động
Các công trình công bố

Bài báo tạp chí

 1. N.T.T. Van, P.T.M Bao, D. T. Trung, N.T.Loc, Said Elnaar, "Applied FEM conjunction with a global optimization search for ECG Inverse Problem", Journal of Science, Hanoi National University of Education, volume 55, No. 3 (2010), Pages 12–23.
 2. T. T. Dang, A. Beghdadi, M-C. Larabi, «A perceptual image completion approach based on a hierarchical optimization scheme», in Signal Processing, Volume 103, October 2014, Pages 127–141.

Bài báo hội nghị

 1. D. T. Trung, Tran Dinh Que, "Fuzzy Constraint Based Model for Negotiation", the First Young Teacher Conference in College of Technology, Ha Noi, Viet Nam, 2003.
 2. D. T. Trung, Tran Dinh Que "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", The Seventh National Conference, Da Nang, Viet Nam, 2004.
 3. D. T. Trung, "Similarity-based Automated Negotiation in Multi-Agent System", the First Young Vietnamese Scientist Meeting, Nha Trang, Viet Nam, 2005.
 4. D. T. Trung, "A new method to locate source in inverse bioelectric field problem", 1st International Conference On Communications and Electronics, Hanoi, Vietnam, 2007.
 5. D. T. Trung, P.T.Minh, "An Analysis of The Single Moving Dipole Source for Electrocardiography Inverse Problem", 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing and Communications Technologies , Ho Chi Minh City, Vietnam, 2008, Pages 64–70.
 6. Bao PTM, Trung DT, Loc NT, S. Elnaar, "ECG Dipole Source Localization by Genetic Algorithm", The 4th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Seoul, Korea, November 25, 2009, Vol 1, Pages 169–175.
 7. Dang Thanh Trung, Naixue Xiong, Pham Thi Mai Bao, Nguyen The Loc, "ECG dipole source localization in 3D Human Model", FTRA 2010 International Workshop on U-Healthcare Technologies and Services 2010, Gwangju, Korea, 2010, Pages. 146–155.
 8. T. T. Dang, M. C. Larabi, A. Beghdadi, "Multi-resolution patch and window-based priority for digital image inpainting problem", 3rd International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, Istanbul, Turkey, pp. 280–284, 2012.
 9. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Archaeological image inpainting", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 10. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Inpainted image quality assessment", the Fourth European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP 2013, Paris, France, June 10–12, 2013.
 11. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "Perceptual quality assessment for color image inpainting", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2013, Melbourne, Australia, September 15–18, 2013.
 12. T. T. Dang, A. Beghdadi, M. C. Larabi, "A hierarchical approach for high-quality and fast image completion", The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2013, Hanoi, Vietnam, October 17–19, 2013.
 13. Dang Thanh Trung, Azeddine Beghdadi, Mohamed-Chaker Larabi, "Blind inpainting forgery detection", GlobalSIP 2014: 1019–1023.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Họ và tên  Nguyễn Thị Hạnh 
Học hàm, học vị  Thạc sĩ
Chức vụ  Trưởng bộ môn CNPM
Địa chỉ Phòng bộ môn Công nghệ phần mềm
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Phân tích thiêt kế hệ thống
 4. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Công nghệ phần mềm
 2. Kiểm thử và kiểm thử tự động
Các công trình công bố

 

Các hướng nghiên cứu của bộ môn CNPM

Dựa trên nền tảng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phảt triển chuyên sâu trên các hướng nghiên cứu (và CGCN) sau:

Xem tiếp...

Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ Phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ phần mềm bậc trên đại học, đại học (các hệ chính quy, phi chính quy), thuộc khoa CNTT và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.

Xem tiếp...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm