PGS.TS Trần Đăng Hưng

Trần Đăng Hưng
Họ và tên Trần Đăng Hưng
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng khoa
Địa chỉ Phòng Trưởng khoa
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Lập trình hướng đối tượng
 2. Kỹ thuật lập trình

Cao học

 1. Học máy
 2. Kỹ thuật lập trình
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khám pha tri thức từ các mạng sinh học bằng các phương pháp học máy
 2. Nghiên cứu phát triển phương pháp tính phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh
 3. Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử
Các công trình công bố

Bài báo tạp chí - hội nghị

 1. "microRNA Expression profiles for classification and analysis of tumor samples", IEICE Trans. Information Systems, Vol.E94-D No.3 pp.416-422. 2011
 2. «Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome», Bioinformation, 4(8), 371-377. 2010
 3. "Characterizing nucleosome dynamics from genomic and epigenetic information using rule induction learning", BMC Genomics, 10(Suppl 3):S27 2009.
 4. "Finding MicroRNA Regulatory Modules in Human Genome Using Rule Induction", BMC Bioinformatics, 9(Suppl 12):S5 2008
 5. "Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning", Journal of Biomedical Science and Engineering (JBiSE), Vol. 1(2), 141-146 2008
 6. "Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks", RIVF 2012
 7. "Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation", IC2IT 2012
 8. "Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences", BIBE 2007
 9. "Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences", EvoBIO 2006
 10. "Computational Reconstruction of Metabolic Networks from High-throughput Profiling Data", Tin học và Điều khiển học, Vol.1
 11. ...

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Công nghệ phần mềm PGS.TS Trần Đăng Hưng