TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Ngân
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy  
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khai phá dữ liệu
 2. Học máy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Loïc Cerf, Jérémy Besson, Kim-Ngan T. Nguyen, and Jean-François Boulicaut, "Closed and noise-tolerant patterns in n-ary relations", Data Mining and Knowledge Discovery, 2013.
 2. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Discovering Descriptive Rules in Relational Dynamic Graphs", Data Mining and Knowledge Discovery, 2013.
 3. Kim-Ngan T. Nguyen, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Mining disjunctive rules in dynamic graphs", The 9th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future, RIVF '12, 2012.
 4. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Multidimensional association rules in boolean tensors", The 11th SIAM International Conference on Data Mining, SDM '11, 2011.
 5. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, "Discovering inter-dimensional rules in dynamic graphs", Workshop on Dynamic Networks and Knowledge Discovery co-located with ECML PKDD 2010, DyNaK'10, 2010.
 6. Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc Cerf, Marc Plantevit, and Jean-François Boulicaut, " Sémantiques et calculs de règles descriptives dans une relation n-aire", Actes des 26èmes journées Bases de Données Avancées, BDA '10, 2010.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân, "So sánh và đánh giá hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng cây quyết định và SVM", Tạp chí KH7CN các trường đại học kỹ thuật, 2007.

Sách chuyên ngành

 1. Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Tùng, "Bài tập thực hành Access", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2008.
Pychaya Suksrinuch

TS. Phạm Thị Anh Lê

Phạm Thị Anh Lê
Họ và tên Phạm Thị Anh Lê
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Phó Trưởng khoa CNTT

Giảng viên bộ môn HTTT

Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 2. Trí tuệ nhân tạo
 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 4. Chuyên đề tự chọn

Cao học

 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Kỹ thuật máy tìm kiếm
 3. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 4. Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Khai phá dữ liệu
 3. Web ngữ nghĩa
 4. Trí tuệ nhân tạo
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. "Xây dựng luật trong ontology mờ", Journal of science of HNUE FIT., 2013, Vol. 10, pp. 118–126, 2013.
 2. "Một phương pháp gióng hàng ontology trong OWL-DL", Journal of science of HNUE FIT., 2013, Vol. 10, pp. 3–12, 2013.
 3. "Decomposing ontology in Description Logic by graph", Asian International Journal of Science, Vol. 3 (2012), pp. 57–65, 2012.
 4. "Decomposing ontology in Description Logic by graph partitioning", Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2012), Thailand, May 2012.
 5. "Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation", Proceedings of the 8th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2012), Thailand, May 2012.
 6. "Phân tách ontology trong logic mô tả dựa vào kỹ thuật phân tách đồ thị", Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, Volume 56, 2011.
 7. "Decomposition-Based Reasoning for Large Knowledge Bases in Description Logics", Integrated Computer-Aided Engineering, N° 1/2008, pages 53–70, Volume 15, 2008.
 8. "Modeling ORM schemas in Description Logics", Proceedings of the 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 543–551, Brazil, July 2007.
 9. "Some approaches of ontology Decomposition in Description Logics", Proceedings of the 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 534–542, Brazil, July 2007.
 10. "Decomposition-Based Reasoning for Large Knowledge Bases in Description Logics", Proceedings of the 13th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, pages 288–295, France, September 2006.
 11. "Some algorithms for information retrieval with the TFIDF and the probability model", Science and Technical Magazine, N° 40–41, 2003.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. "Nghiên cứu công nghệ mạng CNN và mô phỏng ứng dụng trong xử lý ảnh tách biên", Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất, 2011.
 2. "Some utilities of functional programming and applications", Proceeding of Conference of Mathematics and Informatics Faculty of Hanoi Pedagogic University, October 2000.

Sách chuyên ngành

 1. "Giáo trình Tin học đại cương" (tập 1, 2, 3), Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.
NIKE

TS. Lê Thị Tú Kiên

Lê Thị Tú Kiên
Họ và tên Lê Thị Tú Kiên
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy
 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (FoxPro, Access, SQL Server, Oracle)
 2. Cơ sở dữ liệu
 3. Hệ hỗ trợ ra quyết định
 4. Tin–Sinh học
 5. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Tin–Sinh học
 2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 3. Học máy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Le,T.K.T., Hirose,O., Nguyen,L.A.T., Saethang,T., Tran,V.A., Dang,X.T., Ngo,D.L, Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Inference of domain-domain interactions by matrix factorization and domain-level features", International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine, Vol. 4, Nos. 3/4, 2014.
 2. Nguyen,L.A.T., Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Ngo,D.L, Gavrilov,S., Nguyen,N.G., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Predicting Βeta-Turns and Βeta-Turn Types Using a Novel Over-Sampling Approach", Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol. 7, No. 11, pp. 927–940, 2014.
 3. Tran,V.A., Hirose,O., Saethang,T., Nguyen,L.A.T., Dang,X.T., Le,T.K.T., Ngo,D.L, Gavrilov, S., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "D-IMPACT: A Data Preprocessing Algorithm to Improve the Performance of Clustering", Journal of Software Engineering and Applications, Vol. 7, No. 8, pp.639–654, 2014.
 4. Nguyen,L.A.T., Hirose,O., Dang,X.T., Le,T.K.T., Saethang,T., Tran,V.A., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "Improving the Prediction of Protein-Protein Interaction Sites Using a Novel Over-Sampling Approach and Predicted Shape Strings", Annual Review & Research in Biology, Vol. 3, Issue 2, pp. 92–106, 2013.
 5. Dang,X.T., Hirose,O., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "A novel over-sampling method and its application to miRNA prediction", Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol. 6, No. 2A, pp. 236–248, 2013.
 6. Dang,X.T., Hirose,O., Bui,D.H., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "A Novel Over-Sampling Method and its Application to Cancer Classification from Gene Expression Data", Chem-Bio Informatics Journal, Vol. 13, pp. 19–29, 2013.
 7. Saethang,T., Hirose,O., Kimkong,I., Tran,V.A., Dang,X.T., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptors", Journal of Immunological Methods, Vol. 387, Issues 1–2, pp. 293–302, 2013.
 8. Saethang,T., Hirose,O., Kimkong,I., Tran,V.A., Dang,X.T., Nguyen,L.A.T., Le,T.K.T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "EpicCapo: epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site information", BMC Bioinformatics 2012.
 9. Tran,V.A., Clemente,J.C., Nguyen,D.T., Li,J., Dang,X.T., Le,T.K.T., Nguyen,L.A.T., Saethang,T., Kubo,M., Yamada,Y., Satou,K., "IMPACT: A Novel Clustering Algorithm based on Attraction", Journal of Computers, Vol. 7, No. 3, pp. 653–665, 2012.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức, "Application data warehouse technology in training management decision support", Tạp chí ĐHSPHN, 2008.

Sách chuyên ngành

 1. Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Tùng, "Bài tập thực hành Access", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2008.
NIke Dunk SB Low

PGS.TS. Phạm Thọ Hoàn

Phạm Thọ Hoàn
Họ và tên Phạm Thọ Hoàn
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ

Giám đốc Trung tâm Khoa học Tính toán

Giảng viên bộ môn HTTT

Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84915343532

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Đồ họa máy tính

Cao học

 1. Khai phá dữ liệu
 2. Máy tìm kiếm
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Ứng dụng web
 2. Lập trình web
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Đồ họa máy tính
Các công trình công bố
 1. Đồng tác giả: "Trường học toán tiểu học trực tuyến – OnlineMath". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Số 58), 2013.
 2. Tác giả chính: "Computational Discovery of Transcriptional Regulatory Rules". Bioinformatics (Vol. 21, Suppl. 2), 2005.
 3. Tác giả chính: "Support Vector Machines for Prediction and Analysis of Beta and Gamma-turns in Proteins". Journal of Bioinformatics and Computational Biology (Vol. 3, No. 2), 2005.
 4. Tác giả chính: "A Hyper-heuristic for Descriptive Rule Induction". International Journal of Data Warehousing and Mining (Vol. 3, No. 1), 2007.
 5. Đồng tác giả: "Computational Reconstruction of Metabolic Networks". Tin học và điều khiển học (Số 27, Tập 1), 2011.
 6. Tác giả chính: "Prediction and Analysis of Beta-turns in Proteins by Support Vector Machine". Genome Informatics (Vol. 14, No. 2), 2003.
 7. Tác giả chính: "Computational Discovery of Transcriptional Regulatory Modules from Factor DNA Sequences and Gene Expression Data". 5th International Symposium on Knowledge and Systems Science (KSS’04), 2004.
 8. Tác giả chính: "Mining Yeast Transcriptional Regulatory Modules from Factor DNA-binding Sites and Gene Expression Data". Genome Informatics (Vol. 15, No. 2), 2004.
 9. Tác giả chính: "Qualitatively Predicting Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences". Genome Informatics (Vol. 16, No. 2), 2005.
 10. Tác giả chính: "Rule Evaluation Heuristics for Knowledge Discovery". Workshop on Knowledge Discovery and Data Management in Biomedical Science, 2005.
 11. Đồng tác giả: "Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences". 4th European Workshop on Evolutionary Computation and Machine Learning in Bioinformatics, 2006.
 12. Tác giả chính: "Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences". IEEE 7th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2007.
 13. Đồng tác giả: "Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning". 4th Journal of Biomedical Science and Engineering (Vol. 1, No. 2), 2008.
 14. Đồng tác giả: "A computational method for classifying and analyzing tumor samples using microRNA expression profiles". 3rd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, 2008.
 15. Đồng tác giả: "Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome". Bioinformation (Vol. 4, No. 8), 2009.
 16. Đồng tác giả: "Towards service-oriented knowledge discovery in biomedicine research". International Workshop on Third Generation Data Mining, 2009.
 17. Đồng tác giả: "MicroRNA Expression Profiles for Classsification and Analysis of Tumor Samples". IEICE Trans. Inf. & Syst (Vol. E94-D, No. 3), 2011.
 18. Đồng tác giả: "Một đề xuất mở rộng Mutual Information cho trường hợp 3 biến". Tạp chí Khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội (Số 56), 2011.
 19. Đồng tác giả: "Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo thông tin tương hỗ cho nhiều biến". Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ V về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), 2011.
 20. Đồng tác giả: "Feature selection for indexing protein structures". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Số 7/2011EN), 2011.
 21. Đồng tác giả: "Dự đoán chức năng protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu". Tạp chí Khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội (Số 56), 2011.
 22. Tác giả chính: "Multivariate Mutual Information Measure for Discovering Biological Networks". IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, 2012.
 23. Đồng tác giả: "Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks". The 9th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2013), 2013.
 24. Đồng tác giả: "Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến". Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2013.
 25. Đồng tác giả: "Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện". Tin học và điều khiển học (Số 30, Tập 2), 2014.
New Arrivals

PGS.TS. Hồ Cẩm Hà

Hồ Cẩm Hà
Họ và tên Hồ Cẩm Hà
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn HTTT
Địa chỉ Phòng bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84903209524

Các môn giảng dạy

Đại học

 1. Tiếng Anh chuyên ngành
 2. Hệ chuyên gia
 3. Trí tuệ nhân tạo
 4. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 5. Cơ sở dữ liệu
 6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (FoxPro, Access, SQL Server)
 7. Quản lý dự án công nghệ thông tin
 8. Phân tích thiết kế hệ thống
 9. Chương trình dịch
 10. Ngôn ngữ hình thức
 11. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 12. Toán rời rạc
 13. Ngôn ngữ lập trình Pascal
 14. Lý thuyết tập hợp và logic, Toán cao cấp, Đại số đại cương, Xác suất

Cao học

 1. Các phương pháp kiểm tra đánh giá
 2. Rèn luyện, phát triển tư duy thuật toán và khả năng cài đặt thuật toán cho học sinh phổ thông
 3. Cơ sở dữ liệu tiên tiến
 4. Các hệ thống thông minh
 5. Hệ trợ giúp ra quyết định
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Khai phá dữ liệu
 3. Các hệ thống thông minh
 4. Giáo dục phổ thông
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Đồng tác giả: "A Method of Object Identification Based on Fuzzy Object Functional Dependencies in Fuzzy Object-Oriented Databases". IEEE KSE – The fourth International conference on Knowledge and systems Engineering, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Querying fuzzy object-oriented databased on fuzzy association algebra". IEEE KSE – The fourth International conference on Knowledge and systems Engineering, 2011.
 3. Tác giả: "An approach to extending the relational database model for handling incomplete information". The third international conference on intelligent technologies and third Vietnam–Japan symposium on fuzzy systems and applications, 2002.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Ứng dụng Đại số gia tử trong tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2015.
 2. Đồng tác giả: "Một hướng triển khai của cơ chế cho phép suy luận trên cơ sở dữ liệu mờ". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2013.
 3. Đồng tác giả: "Môi trường CNTT và truyền thông – một định hướng tất yếu để đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa giai đoạn sau 2015". Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 2013.
 4. Đồng tác giả: "Phương pháp tinh chế – Một cách tiếp cận mới trong dạy học thuật toán cho học sinh ở trường phổ thông". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2013.
 5. Tác giả: "Xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán – tập trung để giải quyết bài toan quy hoạch và quản lý cán bộ cho một tỉnh". Tạp chí Khoa học và kỹ thuật – Học viện kỹ thuật quân sự, 2012.
 6. Đồng tác giả: "Phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2012.
 7. Đồng tác giả: "Các luật suy dẫn cho phụ thuộc hàm đối tượng mờ trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Khoa học và kỹ thuật – Học viện kỹ thuật quân sự, 2012.
 8. Đồng tác giả: "Phân lớp dữ liệu CGH dự đoán bệnh ung thư ở người". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 9. Đồng tác giả: "Chuẩn hóa các lớp đối tượng trong lược đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2011.
 10. Đồng tác giả: "Fuzzy Funtional Dependencies in Fuzzy Object-Oriented Databases". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 11. Đồng tác giả: "Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng bài dạy phần thuật toán Tin học 10". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2011.
 12. Đồng tác giả: "Phương pháp phát hiện các lớp bộ phận trong lớp đối tượng mờ". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2010.
 13. Đồng tác giả: "Applying Data Ware House in education mannagement and decision support making process". Tạp chí khoa học – ĐHSP Hà Nội, 2008.
 14. Tác giả: "Some results of distingushing data without losing of information on a fuzzy database". Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2002.
 15. Đồng tác giả: "The relational algebra and principles of query treatment on a fuzzy database model". Report of the 19th Technology Conference of Hanoi University of Technology, 2001.
 16. Đồng tác giả: "The relational algebra and concept of using null value on a fuzzy database". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2001.
 17. Đồng tác giả: "An approach to extending the relational database model for handling incomplete information and data dependencies". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2001.
 18. Đồng tác giả: "Some comments about Axiomatisation of fuzzy multivalued dependencies in a fuzzy relational data model". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2000.
 19. Đồng tác giả: "Structure of multivalued dependencies in relation scheme". Tạp chí Tin học và điều khiển học, 1998.

Sách chuyên ngành

 1. Tác giả: "Các hệ thống thông minh". Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2012.
 2. Đồng tác giả: "Cấu trúc dữ liệu và phát triển phần mềm". Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2008.
 3. Đồng tác giả: "Nhập môn cơ sở dữ liệu" (giáo trình theo dự án đào tạo giáo viên THCS). Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2005.
 4. Đồng tác giả: "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" (giáo trình theo dự án đào tạo giáo viên THCS). Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2005.
 5. Đồng tác giả: "Các hệ cơ sở dữ liệu: nguyên lý và thực hành" (2 tập). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2004–2005.
Adidas NMD Boost

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Hệ thống thông tin