ThS. Hoàng Hồng Sơn

Hoàng Hồng Sơn
Họ và tên Hoàng Hồng Sơn
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84964495975

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Tính toán song song
 2. Mạng không dây & di động
Các công trình công bố  

ThS. Đoàn Thị Quế

Đoàn Thị Quế
Họ và tên Đoàn Thị Quế
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84916638374

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Security in Wireless Networks
Các công trình công bố  

ThS. Đỗ Như Long

Đỗ Như Long
Họ và tên Đỗ Như Long
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983120984

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. An ninh mạng
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Giao thức bảo mật H.235 sử dụng trong hệ thống mạng VOIP", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.
 2. Đồng tác giả: "Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.

TS. Phạm Tuấn Minh

Phạm Tuấn Minh
Họ và tên Phạm Tuấn Minh
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Performance optimization of networked systems
 2. Future Internet architectures and protocols
Các công trình công bố
 1. F. Kocak, G. Kesidis, T.-M. Pham, S. Fdida, "The effect of caching on a model of content and access provider revenues in Information-Centric Networks", SCIENCE Journal, vol. 2, no. 3 (2013), pp. 160–169.
 2. T.-M. Pham, S. Fdida, "DTN support for news dissemination in an urban area", Computer Networks 56 (2012) pp. 2276-2291.
 3. T.-M. Pham, T.-H. Nguyen, "A QoS-oriented scheduling solution for WiMAX networks", Journal of Computer Science and Cybernetics 24 (2) (2008) 179–189.
 4. T.-M. Pham, "Analysis of ISP Caching in Information-Centric Networks", in Proc. the 11th IEEE RIVF, Can Tho, Vietnam, Jan. 2015, pp. 151–156.
 5. G. Kesidis, F. Kocak, T.-M. Pham, S. Fdida, "The effect of caching on a model of content and access provider revenues in Information-Centric Networks", in Proc. IEEE EconCom, Washington D.C, Sept. 2013. (Best paper award)
 6. T.-M. Pham, S. Fdida., P. Antoniadis, "Pricing in Information-Centric Network interconnection", in Proc. IFIP NETWORKING, Brooklyn, NY, May 2013.
 7. T.-M. Pham, S. Fdida, "DTN support for news dissemination in an urban area", in Proc. IFIP NETWORKING 2011, Vol. 6640 of Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, 2011, pp. 120–133.
 8. T.-M. Pham, S. Fdida, "Delay estimation of a user-preferred content distribution scheme in Disruption Tolerant Networks", in Proc. ACM AINTEC, Bangkok, Thailand, Nov. 2009, pp. 3–10.

TS. Nguyễn Thế Lộc

Nguyễn Thế Lộc
Họ và tên Nguyễn Thế Lộc
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Trưởng bộ môn

Giảng viên bộ môn KTMT&M

Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84988765837

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Đồ họa máy tính
 2. Mạng máy tính
 3. Grid Computing
 4. Cloud Computing
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tác giả: "A Scheduling Method for Divisible Workload Problem in Grid Environment", Proc. of IEEE Computer Society Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies pp. 513–517, China, ISBN: 0-7695-2405-2, 2005.
 2. Tác giả: "MRRS: A More Effcient Algorithm for Scheduling Divisible Loads of Grid Applications", Proc. of the 2006 IEEE/ACM International Conference on SIGNAL-IMAGE TECHNOLOGY and INTERNET-BASED SYSTEMS, Tunisia, pp. 280–290, 2006.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Sắp xếp lịch biểu thực thi luồng công việc tại đám mây điện toán", Hội thảo quốc gia lần thứ XVI chủ đề an toàn và bảo mật thông tin, trang 285, ISBN: 978-604-67-0251-1, 2013.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Mạng máy tính", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2005.

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84-4) 37 54 71 00
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Mạng và truyền thông