ThS. Vũ Thái Giang

Vũ Thái Giang
Họ và tên Vũ Thái Giang
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84913040612

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Mạng máy tính
  2. Phương pháp giảng dạy
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Sử dụng kỹ thuật giải mã và giải điều chế lặp để cải thiện chất lượng của hệ thống OFDM", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường SP, ĐH Hải Phòng, 2014.
  2. Đồng tác giả: "Nhận dạng các nội dung đồi trụy trong hệ thống upload ảnh từ người dùng", Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội, 2013.

Sách chuyên ngành

  1. Đồng tác giả: "Sách Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tin học THCS", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
  2. Đồng tác giả: "Sách nghề Tin học THCS", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
Air Jordans