ThS. Đoàn Thị Quế

Đoàn Thị Quế
Họ và tên Đoàn Thị Quế
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KTMT&M
Địa chỉ Phòng bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84916638374

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Security in Wireless Networks
Các công trình công bố  
Air Jordan News