ThS. Trần Thị Thu Bình

Trần Thị Thu Bình
Họ và tên Trần Thị Thu Bình
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84903246274

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Dạy học tương tác
  2. Ứng dụng phần mềm tin học vào việc soạn bài giảng các môn học
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. "Dự đoán chức năng Protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu", Đặc san CNTT – Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol. 56, pp. 3–16, 2012.

Sách chuyên ngành

  1. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học THCS", quyển 4, Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2012.
  2. Đồng tác giả: "Tin học đại cương", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.
Adidas Ultra Boost 3.0 Cny