ThS. Bùi Minh Đức

Bùi Minh Đức
Họ và tên Bùi Minh Đức
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84983669908

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trong giảng dạy tin học lớp 11
  2. Ứng dụng ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông) trong dạy học hình học lớp 11
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

  1. Đồng tác giả: "Discovery Learning with the Help of the GeoGebra Dynamic Geometry Software", International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 7, No. 1, pp. 44–57, 2014.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Đồng tác giả: "Sử dụng phiếu học tập động trong dạy học giải bài tập Hình học lớp 11 theo bốn bước của Polya", ESM / 2013 – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
  2. Đồng tác giả: "Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học phép biến hình lớp 11 THPT", ESM / 2013 – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013.
  3. Đồng tác giả: "Dạy học Hình học liên hệ với thực tiễn kết hợp sử dụng phần mềm vẽ hình", Số 2A/2014 VN – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
  4. Đồng tác giả: "Phát triển năng lực vận dụng Hình học vào thực tiễn cho học sinh", Số 2A/2014 VN – Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
Lebron XIII Low EP