ThS. Kiều Phương Thùy

thuykp2020
Họ và tên Kiều Phương Thùy
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84904122683

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

  1. Phần mềm dạy học
  2. Dạy học theo dự án
  3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

  1. Tác giả: "Vận dụng dự án vào dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực nội dung “Soạn thảo văn bản” cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông", Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.
  2. Tác giả: "Vận dụng cách hỏi của Pisa trong kiểm tra năng lực sử dụng bảng tính Excel – Chương trình Tin học 7", Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia: “Nghiên cứu giáo dục toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014–2020”, 2014.
  3. Tác giả: "Vấn đề tìm kiếm việc làm của sinh viên ngành Công nghệ thông tin: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 11/2013.

Sách chuyên ngành

  1. Đồng tác giả: "Giáo trình Tin học đại cương", tập 3, Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2014.
  2. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 7, 8, 9", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2013.

Nike News