TS. Nguyễn Chí Trung

Nguyễn Chí Trung
Họ và tên Nguyễn Chí Trung
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên, Trưởng bộ môn PPDH
Địa chỉ Phòng bộ môn Phương pháp dạy học Tin học
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84912563356

Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Phương pháp dạy học phát triển tư duy thuật toán
 2. Các phương pháp dạy học tích cực
 3. Phương pháp kiểm tra đánh giá trong thực nghiệm sư phạm
 4. Hướng dẫn học và hướng dẫn dạy theo mô hình trường học mới VNEN
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tác giả: "The Technology Supported Assessment Model: a Proposal for FIT in HNUE, Vietnam", Proceeding of Learning Technology, The Higher Education Academy STEM Computing School, 6 June 2013, University of Greenwich, London, Edited by Dery Graham, ISBN 978-1-907207-73-0, pp. 16–22, 2013.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Tác giả: "Truyền tải kiến thức tới người học bằng phương pháp “làm mịn dần”", Journal of Science of HNUE, Vol. 55, No. 4, pp. 38–48, 2010.
 2. Tác giả: "Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy phần lập trình đồ họa Pascal", Journal of Science of HNUE, Vol. 55, No. 8, pp. 54–63, 2010.
 3. Tác giả: "Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng bài dạy phần thuật toán Tin học 10", Journal of Science of HNUE FIT, Vol. 56, No. 8, pp. 156–166, 2011.
 4. Tác giả: "Dạy học các cấu trúc điều khiển trong lập trình Pascal Tin học 11 bằng phương pháp dạy học khám phá", Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học và Giáo dục, Số 71, trang 18–23, 2011.
 5. Tác giả: "Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh qua ứng dụng WebPA trong dạy học kiến thức về thuật toán ở trường THPT Việt Nam", Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học và Giáo dục, Số 83, trang 22–26, 2012.
 6. Tác giả: "Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học tin học và ứng dụng tin học trong dạy học ở trường phổ thông", Kỷ yếu hội thảo “Công nghệ thông tin trong giáo dục: tích hợp hay chuyển đổi”, Viện KHGD VN, ĐHSPHN, và VVOB (Bỉ) ngày 13/12/2012, NXB Đại học Sư phạm, trang 178–196, 2012.
 7. Tác giả: "Phương pháp tinh chế - Một cách tiếp cận mới trong dạy học thuật toán cho học sinh ở trường phổ thông", Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số đặc biệt Hội thảo “Nghiên cứu giáo dục toán học thời kỳ hội nhập”, trường Đại học sư phạm, Tập 58 (2013), trang 197–207, 2013.

Sách chuyên ngành

 1. Tác giả: "Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal dùng trong các trường THCN Hà Nội", Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.
 2. Tác giả: "Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ dùng trong các trường THCN Hà Nội", Nhà xuất bản Hà Nội, 2005.
 3. Tác giả: "Tin học cho giáo viên", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
 4. Đồng tác giả: "Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học 10", Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2010.
 5. Đồng tác giả: "Ra đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng Tin học lớp 10, 11, và 12" (3 tập), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
 6. Đồng tác giả: "Tin học cơ sở", quyển 1, 2, 3 (sách bài tập), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2014.
Off White X Max 98