Các hướng nghiên cứu của bộ môn CNPM

Dựa trên nền tảng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phảt triển chuyên sâu trên các hướng nghiên cứu (và CGCN) sau:

t se

Cơ bản

- Các kỹ thuật trong CNPM: Các phương pháp đặc tả phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án CNTT, phân tích thiết kế hệ thống, ...

- Các kỹ thuật lập trình: Các mô hình lập trình, nguyên lý và kỹ thuật lập trình (C/C++, Java, VS .NET, ...), cấu trúc dữ liệu giải thuật, ...

 

Các hướng nghiên cứu khác

- Xử lý ảnh : Các kỹ thuật thu thập và biến đổi ảnh số, ý nghĩa và ứng dụng của xử lý ảnh trong các hệ thống hiện tại: máy tính, mobile, ...

- Khai phá và xử lý dữ liệu Tin sinh học

- CNPM mã nguồn mở (OSS):