VĂN PHÒNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Tải văn bản chi tiết: Tại đây

BoTTTT dang tuyen-1

BoTTTT dang tuyen-2

BoTTTT dang tuyen-3

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN