[English]

TRẦN ĐĂNG HƯNG

 

Giảng viên,

Khoa Công nghệ thông tin (FIT)

và Trung tâm khoa học tính toán (CCS),

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)

 

Tốt nghiệp Khoa Toán-Tin tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2001; tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN năm 2006; tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tin-sinh học năm 2009 tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp học máy và ứng dụng trong khai phá dữ liệu sinh học phân tử.

 

Thông tin cá nhân

§  Họ tên: Trần Đăng Hưng

§  Ngày sinh: 10-6-1979.

§  Nơi sinh: Xuân trường, Nghi xuân, Hà tĩnh.


 

Địa chỉ:        136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email:          hungtd@hnue.edu.vn  

Homepage:   http://ccs1.hnue.edu.vn/hungtd/

 


 

 

 

Các hướng nghiên cứu chính

 

 

§  MicroRNAs and microRNA target genes in human genome

§  Epigenetics (histone modifications, DNA methylation)

§  Gene regulatory network

§  Machine learning methods

§  Software Engineering

 

 

Bài giảng

 

 

2014: Học máy (webiste)

2014: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (website)

 

 

2013: Khai phá dữ liệu (website)

 

 

 

Nghiên cứu sinh

1.    Giang Thành Trung (ĐHCN, 2014 - )

 

 

 

Học viên cao học

 

 

1.    Phạm Quốc Chinh (K23)

2.    Đỗ Thị Hằng (K23)

3.    Trương Thị Tiến (K23)

4.    Nguyễn Đ́nh Hùng (HVBCVT)

5.    Đào Việt Cường (HVKTQS)

6.    Phạm Thị Thu Hà (K22) – đă tốt nghiệp

7.    Trần Minh Thiện (K22) – đă tốt nghiệp

8.    Lê Thu Hương (K21) - đă tốt nghiệp

 

 

9.    Nguyễn Thị Vân (K21) - đă tốt nghiệp

 

 

10. Nguyễn Thị Phương Dung (K21) - đă tốt nghiệp

 

 

11. Nguyễn Đ́nh Thi (K21) - đă tốt nghiệp

12. Nguyễn Sỹ Ḥa (HVKTQS) – đă tốt nghiệp

 

 

13.  Nguyễn Thành Trung (K20) - đă tốt nghiệp

 

 

14.  Đinh Văn Quyết (K20) - đă tốt nghiệp

 

 

15.  Trần Thị Bích Phương (K20) - đă tốt nghiệp

 

 

16.  Nguyễn Văn Trung (K19) - đă tốt nghiệp

 

 

17.  Ḷ Thùy Dung (K19) - đă tốt nghiệp

 

 

18.  Giang Thành Trung (K19) - đă tốt nghiệp

 

 

19.  Trần Thị Thu B́nh (K18) - đă tốt nghiệp

 

 

20.  Đỗ Văn Dư (K18) - đă tốt nghiệp

 

 

 

 

 

Các bài báo đă đăng

 

 

Tạp chí/hội nghị quốc tế

 

 

1.    Le N.T., Ho T.B., Ho B.H. and Tran D.H. (2014) A nucleosomal approach to inferring causal relationships of histone modification, BMC Genomics, 15(Suppl 1):S7 (Selected from The Twelfth Asia-Pacific Bioinformatics Conference).

2.    Huynh V.-N., Denoeux T., Tran D.H., Le A.C., Pham S.B. (Eds.), Knowledge and Systems Engineering – Proceedings of The Fifth International Conference KSE 2013, Volumes I and II, Advances in Intelligent and Soft Computing 244–245, Springer-Verlag, 2013.

3.    Tran D.H., Nguyen T.P., Caberlotto L., and Priami C. (2013) Inference of autism-causing genes by integrating protein-protein interactions and miRNA-target interactions, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.

4.    Luong T.D., Tran D.H., and Tran D.S. (2013) Privacy Preserving Frequency-based Learning Algorithms in Two-Part Partitioned Record Model, 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, October 17-19, Springer.  

5.    Luong T.D., Tran D.H. (2013) A New Method of Privacy Preserving Computation over 2-Part Fully Distributed Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.

6.    Nguyen Q.D., Pham T.H., Ho T.B., Nguyen V.H, Tran D.H. (2013) Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data, 9th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, Springer.

7.      Nguyen M.Q., Tran D.H. (2012). Using Example-based Machine Translation for English – Vietnamese Translation, 8th International Conference on Computing and Information Technology, Thailand, May 9-10, 2012.

8.      Pham,T.H., Ho, T.B., Nguyen, Q.D., Nguyen, V.H., Tran, D.H. (2012). Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks, IEEE RIVF International Conference on Information and Communication Technologies, Ho Chi Minh City, February 27-March 2, 2012.

9.      Tran, D.H., Ho, T.B., Pham, T.H., Satou, K. (2011). microRNA Expression profiles for classification and analysis of tumor samples, IEICE Trans. Information Systems, Vol.E94-D, No.3, pp: 416-422.

10.  Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B., Pham, T.H. (2010). Computational Discovery of miR-TF Regulatory Modules in Human Genome, Bioinformation, 4(8), 371-377.

11.  Le, N.T., Ho, T.B., Tran, D.H. (2009). Characterizing nucleosome dynamics from genomic and epigenetic information using rule induction learning, BMC Genomics, 10(Suppl 3):S27.

12.  Ho, T.B., Takabayashi, K., Pham, T.H. , Nguyen, T.P., Kawasaki, S., Tran, D.H. (2009). Towards service-oriented knowledge discovery in biomedicine research, International Workshop on Third Generation Data Mining, ECML/PKDD 2009, 7-11 September, Slovenia.

13.  Le, N.T., Tran, D.H., Ho, T.B. (2008). Combinatorial effects of histone modifications and DNA sequences on nucleosome dynamics, Workshop on Knowledge, Language, and Learning in Bioinformatics (KLLBI 2008), in conjunction with Tenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI-08), December 16-19, Hanoi.

14.  Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Pham, T.H. (2008). A computational method for classifying and analyzing tumor samples using microRNA expression profiles, 3rd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2008), December 22-23, Hanoi.

15.  Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding MicroRNA Regulatory Modules in Human Genome Using Rule Induction, BMC Bioinformatics, 9(Suppl 12):S5.

16.  Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of Human MicroRNA Hairpin Using Only Positive Sample Learning, Journal of Biomedical Science and Engineering (JBiSE), Vol. 1(2), 141-146, Scientific Research Publishing.

17.Tran, D.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Finding microRNA-mRNA modules based on rule induction, The 12th Annual International Conference o Research in Computational Molecular Biology (RECOMB 2008), Singapore, P134 (poster section).

18.Tran, D.H., Pham T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2008). Prediction of microRNA Hairpins using One-Class Support Vector Machines, The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (ICBBE2008), Sanghai, 33-36, IEEE Xplore.

19.  Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Satou, K. (2007). Prediction of Histone Modifications in DNA Sequences, IEEE 7th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2007), Cambridge-Boston, Massachusetts, October 14-17, 959-966.

20.  Tran, D.H., Pham, T.H., Satou, K., Ho, T.B. (2006). Conditional Random Fields for Predicting and Analyzing Histone Occupancy, Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, 4th European Workshop on Evolutionary Computation and Machine Learning in Bioinformatics (EvoBIO 2006), Budapest, 10-12 April, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 3907, Springer, 221-230.

21.  Pham, T.H., Tran, D.H., Ho, T.B., Satou, K., Valiente, G. (2005). Qualitatively Predicting Acetylation and Methylation Areas in DNA Sequences, Genome Informatics 2005, Yokohama, Universal Academic Press, Vol. 15, No. 2.

 

 

Tạp chí/hội nghị trong nước

 

 

1.    Trần T.B.P, Nguyễn V.H, Trần Đ.H (2013), Một phương pháp phân tích mạng tương tác Protein để dự đoán gien gây bệnh ung thư, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 38-46.

2.    Nguyễn V.T., Đỗ V.D, Trần Đ.H (2013), Một thuật toán t́m các Biclusters trong dữ liệu biểu diễn gien theo thời gian dựa trên cây hậu tố, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 47-59.

3.      Luong T.D., Ho T.B., Tran D.H. (2012) Enhancing Privacy for Frequent Itemset Mining in Vertically Distributed Data, Tạp chí Bưu chính viễn thông, Volume E-2, No.5(9), 25-38.

4.      Giang T.T, Trần Đ.H. (2012) Một thuật toán khai phá đồ thị con phổ biến trong dữ liệu đồ thị, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 17-30.

5.      Đỗ V.D, Trần Đ.H., Nguyễn Q.D., Phạm T.H. (2012) Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán biclustering, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 3, 3-16.

6.      Nguyen, Q.D., Pham, T.H., Ho, T.B., Tran, D.H., Pham,Q.T. (2011). Computational Reconstruction of Metabolic Networks, Tin học và Điểu khiển, Vol. 27, No.1, 23-35.

7.      Nguyễn Q.D., Trần Đ.H., Trần T.T.B., Phạm T.H. (2011). Dự đoán chức năng protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 3-16.

8.      Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011). Một đề xuất mở rộng mutual information cho trường hợp 3 biến, Đặc san CNTT, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 56, 17-28.

9.      Nguyễn Q.D., Phạm T.H., Hồ T.B., Nguyễn T.S., Trần Đ.H. (2011) Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo Mutual Information cho nhiều biến, Kỷ yếu FAIR 2011, Biên Ḥa, Đồng Nai.

 

 

 

 

 

Một số link hay dùng

 

 

Research news:

Bioinformatics  |  BMC Bioinformatics  | PLoS | Genome Research |

KDnuggets

  |  Cell  | RNA |

 

Search:

Google  |  YahooYoutube  | Answers |

 

News:

VNN  |  BBC  |  CNN  |  JTO  |