TS. Đỗ Trung Kiên

kiendt
Họ và tên Đỗ Trung Kiên
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn KHMT

Giảng viên bộ môn KHMT

Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Các môn giảng dạy
 1. Quy hoạch nguyên và tối ưu tổ hợp
 2. Các phương pháp tối ưu
 3. Lý thuyết độ phức tạp
 4. Tính toán hiệu năng cao
 5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 6. Phân tích thiết kế thuật toán
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Tối ưu hóa
 2. Tính toán chính xác và gần đúng
 3. Tính toán song song
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Đồng tác giả: Optimal Provisioning Of Optical Networks With Asymmetric Nodes, Journal Of Science Of HNUE Số 10/2020 EN (2020)
 2. Đồng tác giả: On the Traveling Salesman Problem with Hierarchical Objective Function, 11TH International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) (2019)
 3. Đồng tác giả: "Optimizing ROADM Configuration in WDM Networks", International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium, 2014.
 4. Đồng tác giả: "Resilient Distributed Design of Very Large Multi-Domain Optical Network", International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium, 2014.
 5. Đồng tác giả: "Distributed Design and Provisioning of Survivable Multi-Domain Optical Networks", International Conference on Optical Network Design and Modeling, 2013.
 6. Đồng tác giả: "p-Cycle Based Protection Mechanisms in Optical Multi-Domain Networks", International Conference on Communications and Electronics, 2012.
 7. Đồng tác giả: "A Distributed p-Cycle Scheme for Protection in Multi-Domain Optical Networks", IEEE Global Communication Conference, 2012.
 8. Đồng tác giả: "Robust FIPP p-cycles against dual link failures", Telecommunications Systems, 2012.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: Định tuyến và gán bước sóng tối ưu trong mạng WDM thỏa mãn yêu cầu gộp dữ liệu và bảo đảm chất lượng , Tạp chí Khoa học ĐHSPHN,  Vol. 63, No. 11A, pp. 134-144 (2018)
 2. Đồng tác giả: Mô hình ràng buộc tối ưu giải bài toán xếp thời khóa biểu cho Trường Đại học Tây Nguyên, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN,  Vol. 63, No. 11A, pp. 103-113 (2018)
 3. Đồng tác giả: "Thuật toán song song giải bài toán xác định Clique cực đại trên đồ thị", Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, 2010.

Sách chuyên ngành

 1. Đồng tác giả: "Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2010.
 2. Đồng tác giả: "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật", Nhà xuất bản ĐHSPHN, 2013.

Air Jordan Spizike 3.5

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính TS. Đỗ Trung Kiên