PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa

Vũ Đình Hòa
Họ và tên Vũ Đình Hòa
Học hàm, học vị Phó giáo sư, Tiến sĩ & Tiến sĩ khoa học
Chức vụ Giảng viên bộ môn KHMT
Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84987488013

Các môn giảng dạy
 1. Lý thuyết độ phức tạp
 2. Toán rời rạc
 3. Lý thuyết mật mã
 4. Các vấn đề hiện đại của KHMT
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Lý thuyết đồ thị
 2. Lý thuyết độ phức tạp
 3. Thuật toán
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Tác giả: "Hamiltonkreise in ungerichteten und schlichten Graphen", Proceedings, Ilmenau, Germany, 1982.
 2. Tác giả: "Neue Existenzbedingungen fur Hamiltonkreise in Graphen", Proceedings, Karl-Marx-Stadt, Germany, 1983.
 3. Tác giả: "Ein Struktursatz fur 2-fach zusammenhongende Graphen mit grosser Minimalvalenz", Math. Nachr. 128, 1986.
 4. Tác giả: "About the length of quasi-hamiltonian circuits in simple and undirected graph", ICOMIDC-Syposium on Math. Of Comput., 1988.
 5. Tác giả: "Über hamiltonizität in einer Klasse spezieller Graphen", J. Inform. Process. Cybernet. EIK 28, 1992.
 6. Tác giả: "A Remark on Hamiltonian Cycles", Math. Nachr., 1992.
 7. Tác giả: "On the length of longest dominating cycles in graphs", Discrete Mathematics 121 (1993), 1993.
 8. Tác giả: "On the Length of Maximal Dominating Cycle in 2-Connected Graphs", J. Inform. Process. Cybernet. EIK 30 (1994) 1, 55–60, 1994.
 9. Tác giả: "A sharp lower bound for the circumference of 1-tough graphs with large degree sums", J. of Graph Th., Vol. 20, No. 2, 137–140 (1995), 1995.
 10. Tác giả: "Pathpartition number in tough graphs", Discrete Mathematics 164 (1997) 291–294, 1997.
 11. Tác giả: "Long cycles and Neighborhood Union in 1-tough graphs with large degree sums", "Discussiones Mathematicae" Vol. 18, No. 1 (1998), 1–13, 1998.
 12. Tác giả: "Longest cycles and restgraph in maximalnonhamiltonian graphs", World Scientific, eProceedings 2008, 2008.
 13. Đồng tác giả: "Spanning cubic graph designs", Discrete Mathematics, 2009.
 14. Đồng tác giả: "Necessary and sufficient condition for Maximal uniquely Hamiltonian graph", International Journal Of Advanced Research In Computer Science, 2012.
 15. Đồng tác giả: "Convegence Analysis of the New Hybrid Genetic Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem", Proceedings of ISSPIT 2012, 2012.
 16. Đồng tác giả: "A Parallel Genetic Algorithm for the Job Shop Scheduling Problem", Proceedings of ISSPIT 2012, 2012.
 17. Đồng tác giả: "Cubic factorizations", Discrete Mathematics, 2013.
 18. Đồng tác giả: "Dual Hybrid Algorithm for Job Shop Scheduling Problem", International Journal of Computer Science and Business Informatics, 2014.
 19. Đồng tác giả: "Hamiltonian Cycles in Graphs σ4 ≥ 2n", International Journal of Computer Science and Business Informatics, 2015.

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Bài toán luồng và ứng dụng trong thực tế (Flow-problem and the Praxis)", Tạp chí khoa học tính toán và điều khiển III, 1987.
 2. Tác giả: "Vertexset containing in longest dominating cycles", Acta Math, Vietnam, Volume 19 No. 1 (1994), 25–30, 1994.
 3. Tác giả: "A sufficient condition for hamiltonian cycles in tough graphs", "Vietnam Journal of Mathematics" 23 (1995), 57–67, 1995.
 4. Tác giả: "The complexity of some Flow-shop schedules with positive Task", Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Vol. 16, No. 3 (2000), 74–80 (Journal of Computer-Sciences), 2000.
 5. Đồng tác giả: "Recognizing Dominating Cycles is NP-hard", Tạp chí tin học và Điều khiển học, Vol. 18, No. 3 (2002), 223–227, 2002.
 6. Tác giả: "Condition for Existence of Hamiltonian Cycles in Path-tough Graphs", Proceeding of “Hội nghị toán học Toàn quốc lần thứ 6. Huế 7–10 September, 2002”, pp. 179–185, 2002.
 7. Đồng tác giả: "Thuật toán đa thức xác định chu trình Hamilton của đồ thị từ bao đóng của nó", Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) vol. 8 (4/2005), pp. 5–10, 2005.
 8. Đồng tác giả: "Mở rộng thuật toán Dijkstra", Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) vol. 8 (8/2005), pp. 5–11, 2005.
 9. Đồng tác giả: "Tính duy nhất của bao đóng đồ thị", Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, Đà Nẵng 18–20 tháng 8 năm 2004, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2005, Tr. 129–142, 2004.
 10. Đồng tác giả: "A formula about trees", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 33, No. 3, 9/2005, pp. 343–348, 2005.
 11. Đồng tác giả: "Kết quả mới về đồ thị Hamilton tối đại", Tạp chí tin học và điều khiển học, Vol. 22, No. 2 (2006), 117–122 (Báo cáo tại hội thảo quốc tế Tacoma 12/2006), 2006.
 12. Đồng tác giả: "Số đồ thị Hamilton tối đại", Tạp chí tin học và điều khiển học, Vol. 22, No. 3 (2006), 221–228, 2006.
 13. Đồng tác giả: "Decomposition of complete graphs into cubic graphs", Kỷ yếu hội thảo quốc gia, Hue 12–13/06/2008, 2008.
 14. Tác giả: "Methode to Decompose Complete Graphs into Cubic Graphs", NXB KHKT 2008, pp. 25–31, 2008.
 15. Đồng tác giả: "Solving the Permutation Flow Shop Scheduling Problem Genetic Algorithms", Journal of sciences of HNUE, 2009.
 16. Đồng tác giả: "Solving Flow-Shop Scheduling Problem using Genetic Algorithms", Journal of sciences of HNUE, 2009.
 17. Đồng tác giả: "Thuật toán song song giải bài toán xác định Clique cực đại trên đồ thị", Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Một số vấn đề về công nghệ thông tin”, 2010.
 18. Đồng tác giả: "Ứng dụng giải thuật di truyền trong bài toán lập lịch", Journal on Information Technologies and Communications, 2010.
 19. Đồng tác giả: "Thuật toán đa thức tìm tập ổn định trong cực đại của đồ thị lưỡng phân", Journal of sciences of HNUE, 2010.
 20. Đồng tác giả: "On strongly regular graphs of order n = 7(2p + 1) where 2p + 1 is a prime number", Journal of sciences of HNUE, 2010.
 21. Đồng tác giả: "Giải bài toán lập lịch bằng Job shop bằng thuật toán di truyền", Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XIII, 2010.
 22. Đồng tác giả: "Active schedules and a new hybrid genetic algorithm for the job shop scheduleing problem", VNU Journal of Science, 2010.
 23. Tác giả: "Inscribed Triangle With Smallest Diameter", Journal of sciences of HNUE, 2011.
 24. Đồng tác giả: "Genetic Algorithms and Application in Examination Scheduling", Journal of sciences of HNUE, 2011.
 25. Đồng tác giả: "Một thuật toán lai mới và tính hội tụ của nó cho bài toán lập lịch Job shop", Journal of Science and Technology, 2011.
 26. Đồng tác giả: "Chu trình Hamilton trong đồ thị σ*2n", Tạp chí tin học và điều khiển học, 2012.
 27. Đồng tác giả: "Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch JobShop", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2012.
 28. Đồng tác giả: "Thuật toán đa thức xác định chu trình Hamilton trong lớp đồ thị σ2n — 1", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 51 – số 5, 2013.
 29. Đồng tác giả: "Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới", Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 2013.
 30. Đồng tác giả: "Chu trình Hamilton trong đồ thị σ*2n — 1", Kỷ yếu hội thảo Fair 20-21/06/2013, 2013.
 31. Đồng tác giả: "Chu trình Hamilton trong đồ thị σ33/2n — 1", Kỷ yếu hội thảo Fair 19-20/06/2014, 60–67, 2014.

Sách chuyên ngành

 1. Vũ Đình Hòa, "Một số kiến thức cơ sở về hình học tổ hợp" (Foundation of Combinatorial Geometry), Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục, Hà Nội, 1999.
 2. Vũ Đình Hòa, "Định lí và vấn đề của đồ thị hữu hạn" (Problem and Theorems of Finite Graphs), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2001.
 3. Vũ Đình Hòa, "Một số kiến thức cơ sở về Graph hữu hạn" (Foundation of Finite Graph Theory), Nhà xuất bản Giáo dục, Đà Nẵng, 2002.
 4. Vũ Đình Hòa, "Lý thuyết tổ hợp và bài tập ứng dụng" (Combination Theory and Exercises), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2002.
 5. Vũ Đình Hòa, "Bất đẳng thức trong hình học" (Inequality in Geometry), Nhà xuất bản Giáo dục, Đà Nẵng, 2004.
 6. Vũ Đình Hòa, "Toán rời rạc", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2004.
 7. Vũ Đình Hòa, "Lý thuyết đồ thị", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2005.
 8. Vũ Đình Hòa & Đỗ Thị Bích Ngọc, "Chương trình dịch", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2007.
 9. Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên, "Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2007.
 10. Nhiều tác giả, "The Vietnamese Mathematical Olympiad (1990–2006)", Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
 11. Vũ Đình Hòa, "Toán rời rạc dành cho CNTT", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2010.
 12. Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên, "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật", Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, 2013.
nike

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa