TS. Đặng Xuân Thọ

thodx
Họ và tên Đặng Xuân Thọ
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên bộ môn KHMT
Địa chỉ Phòng bộ môn Khoa học máy tính
Thông tin liên lạc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các môn giảng dạy
 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 2. Toán rời rạc
 3. Khai phá dữ liệu
 4. Tiếng Anh cho CNTT
 5. Luyện thi Chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế MOS
Hướng nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu chính

 1. Khai phá dữ liệu (Data mining)
 2. Tin sinh học (Bioinformatics)
 3. Học máy (Machine learning)
 4. Phân lớp (Classification)
 5. Phân cụm (Clustering)
Các công trình công bố

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc tế

 1. Đồng tác giả: "IMPACT: A Novel Clustering Algorithm based on Attraction", Journal of Computers, 2012.
 2. Đồng tác giả: "EpicCapo: epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site information", BMC Bioinformatics, 2012.
 3. Đồng tác giả: "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptors", Journal of immunological methods, 2013.
 4. Đồng tác giả: "A Novel Over-Sampling Method and its Application to Cancer Classification from Gene Expression Data", Chem-Bio Informatics Journal, 2013.
 5. Đồng tác giả: "Improving the Prediction of Protein-Protein Interaction Sites Using a Novel Over-Sampling Approach and Predicted Shape Strings", Annual Review & Research in Biology, 2013.
 6. Đồng tác giả: "A novel over-sampling method and its application to miRNA prediction", Journal of Biomedical Science and Engineering, 2013.
 7. Đồng tác giả: "Improving classification performance of real and pseudo mirna precursors", Pacific Symposium on Biocomputing (PSB), 2013.
 8. Đồng tác giả: "Inference of domain-domain interactions by matrix factorisation and domain-level features", J. Functional Informatics and Personalised Medicine, 2014.
 9. Đồng tác giả: "Predicting residue contacts for protein-protein interactions by integration of multiple information", J. Biomedical Science and Engineering, 2014.
 10. Đồng tác giả: "Predicting Βeta-Turns and Βeta-Turn Types Using a Novel Over-Sampling Approach", Journal of Biomedical Science and Engineering, 2014.
 11. Đồng tác giả: "D-IMPACT: A Data Preprocessing Algorithm to Improve the Performance of Clustering", Journal of Software Engineering and Applications, 2014.
 12. Đồng tác giả: "Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method", 11TH International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2019.
 13. Đồng tác giả: "A New Computational Method Based on Heterogeneous Network for Predicting miRNA-disease Associations", The 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, Springer, 2020.
 14. Đồng tác giả: "Feature Analysis for Imbalanced Learning", Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 2020.
 15. Đồng tác giả: "Relabeling with Mask-S for Imbalanced Class Distribution", In Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications, 2020.
 16. Đồng tác giả: "Deep Learning-Based Imbalanced Data Classification for Chest X-Ray Image Analysis", The International Conference on Intelligent Systems & Networks. Springer, 2021.
 17. Đồng tác giả: "Imbalance in Learning Chest X-ray Images for COVID-19 Detection", Accepted paper for AICI 2021, 2021.
 18. Đồng tác giả: "Implementation of SMOTE and VGG-16 for COVID-19 Radiography. In Intelligent Systems and Networks (pp. 511-518). Springer, Singapore"

Tạp chí / kỷ yếu hội nghị quốc gia

 1. Đồng tác giả: "Building a portal base on GridSphere framework", Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 10, 2007.
 2. Đồng tác giả: "Genetic Algorithms and Applications", Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 12, 2009.
 3. Đồng tác giả: "Ứng dụng giải thuật di truyền trong bài báo lập lịch", Tạp chí khoa học và công nghệ, ISSN 0866-7039, 2010.
 4. Đồng tác giả: "Genetic algorithms and application in examination scheduling", Journal of science of HNUE, 2011.
 5. Đồng tác giả: "Add-Border-SMOTE: Phương pháp sinh thêm phần tử trong phân lớp dữ liệu mất cân bằng", Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), 2014.
 6. Đồng tác giả: "Nâng cao hiệu quả phân lớp ung thư bằng kết hợp lựa chọn thuộc tính và sinh thêm phần tử", Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR), 2014.
 7. Đồng tác giả: "MASK: Phương pháp mới nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận tài chính", Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự - Chuyên san CNTT và Truyền thông, 2017.
 8. Đồng tác giả: "Phương pháp mới dựa trên vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng", Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Huế, ĐH Huế, 2017.
 9. Đồng tác giả: "Random border-over-sampling: Thuật toán mới sinh thêm phần tử ngẫu nhiên trên đường biên trong dữ liệu mất cân bằng", Tạp chí Khoa học Công nghệ thông tin và truyền thông - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 2017.
 10. Đồng tác giả: "SMOTE-INFFC: Giải quyết nhiễu và các phần tử ở đường biên trong phân lớp mất cân bằng, bởi bộ lọc dựa trên sự hợp nhất các phân lớp", Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, 2017.
 11. Đồng tác giả: "Tiên lượng GEN liên quan đến bệnh tự kỉ bằng mô hình học máy có kết hợp với phương pháp cân bằng dữ liệu", Tạp chí Khoa học ĐHSPHN, 2018.
 12. Đồng tác giả: "A New Hybrid Method To Improve The Effectiveness Of Cancer Data Classification", Journal Of Science Of HNUE, 2020.
 13. Đồng tác giả: "A New Method Based on Clustering Improves the Efficiency of Imbalanced Data Classication", Journal Of Science Of HNUE, 2020.

Air Jordan IV 4 Retro Pinnacle Croc Pony Hair

Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHSPHN. 

Tầng 2, nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 • Hot line: (84)  904   031   397
Bạn đang ở: Home Bộ môn - Trung tâm Khoa học máy tính TS. Đặng Xuân Thọ