Biểu mẫu - Văn bản

FIT - HNUE

Biểu mẫu - Văn bản: Một số biểu mẫu, văn bản hữu ích dành cho các bạn Sinh viên...


Biểu mẫu dành cho Sinh viên

Biểu mẫu cho Sinh viên

STT

Tên tài liệu

Tải xuống

1

Mẫu đơn xác nhận sinh viên

📥 Tải xuống

2

Mẫu đơn xin bảo lưu

📥 Tải xuống

3

Mẫu đơn hủy học phần

📥 Tải xuống

4

Mẫu đơn hủy chương trình đào tạo thứ 2 (Văn bằng kép)

📥 Tải xuống

5

Mẫu đơn xác nhận chuyển điểm ngoại ngữ

📥 Tải xuống

6

Quy đổi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

📥 Tải xuống

7

Đơn xin phúc khảo

📥 Tải xuống

8

Mẫu nhận xét của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện

📥 Tải xuống

9

Mẫu quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp

📥 Tải xuống

10

Mẫu quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

📥 Tải xuống

11