Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm:


Tổ Hành chính - Kĩ thuật

 

Tổ hành chính - kỹ thuật đảm nhiệm chức năng phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của khoa.