Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm:


Tổ Hành chính - Kĩ thuật

 

Tổ hành chính - kỹ thuật đảm nhiệm chức năng phục vụ, hỗ trợ các hoạt động của khoa.

 

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2, giảng đường C.

 

Cán bộ đương nhiệm

Tổ hành chính - kỹ thuật hiện nay có tổng số 04 cán bộ, bao gồm: