Chương trình đào tạo

FIT - HNUE

Chương trình đào tạo:


Đào tạo Tiến sĩ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm ba phần

 • Phần 1: Các học phần bổ sung ở trình độ thạc
 • Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
 • Phần 3: Nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tiến sĩ

PHẦN 1. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN

 1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ khác chuyên ngành với chuyên ngành được đào tạo trình độ tiến sĩ nhưng có bằng cử nhân đúng ngành với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ phải học các học phần theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành đang được đào tạo trình độ tiến sĩ. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.
 2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành được đào tạo trình độ tiến sĩ phải học bổ sung các học phần chuyên sâu của chuyên ngành được đào tạo trình độ tiến sĩ. Các chuyên ngành chuyên sâu này thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

PHẦN 2. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Mỗi NCS phải hoàn thành:

 • 04 học phần tiến sĩ, mỗi học phần 02 tín chỉ, trong đó có 02 học phần bắt buộc và 02 học phần tự chọn (danh sách các học phần tiến sĩ kèm theo)
 • 03 chuyên đề cấp tiến sĩ, mỗi chuyên đề 02 tín chỉ:
  • Chuyên đề 1
  • Chuyên đề 2
  • Chuyên đề 3
 • Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đề đề tài của NCS. Nghiên cứu sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn.
 • Báo cáo tiểu luận tổng quan: Bài Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

PHẦN 3: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Các học phần ở trình độ tiến sĩ (08 tín chỉ) – Gồm 02 chuyên ngành

 

3.1. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học (Mã số: 9140111)

 

Tên học phần

(Tiếng Việt Tiếng Anh)

Mã số học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc (4 tín chỉ)

Lí luận dạy học Tin học

COMP 801

2

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

COMP 802

2

Tự chọn (4/10 tín chỉ)

Phát triển năng lực trong dạy học thuật toán và lập trình

COMP 803

2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

COMP 804

2

Phát triển chương trình Tin học ở trường phổ thông

COMP 805

2

Phương pháp dạy học dựa trên truy vấn

COMP 806

2

Phân tích và xử lí dữ liệu thực nghiệm sư phạm

COMP 807

2

Khai thác phần mềm dạy học

COMP 808

 

Một số chuyên đề bồi dưỡng năng khiếu Tin học

COMP 809

 

 
3.2. Chuyên ngành Khoa học máy tính (Mã số: 9480101)
 

Tên học phần

(Tiếng Việt Tiếng Anh)

Mã số học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc (4 tín chỉ)

Lí thuyết tính toán

COMP 801

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

COMP 802

2

Tự chọn (4/18 tín chỉ)
Lí thuyết đồ thị và ứng dụng

COMP 810

2

Các phương pháp tối ưu nâng cao

COMP 811

2

Khai phá dữ liệu nâng cao

COMP 812

2

Học máy nâng cao

COMP 813

2

Các vấn đề hiện đại của KHMT II

COMP 814

2

Các hệ thống thông minh

COMP 815

2

Xử lí ngôn ngữ tự nhiên

COMP 816

2

Xử lý ảnh

COMP 817

2

Tin sinh học

COMP 818

2