Nghiên cứu khoa học

FIT - HNUE

Nghiên cứu khoa học:


LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC - Bài báo đăng trên tạp chí/hội nghị quốc gia

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2013 - 2022

LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC
Bài báo đăng trên tạp chí/hội nghị quốc gia

  1. Kiều Phương Thùy, Nguyễn Chí Trung, Hồ Cẩm Hà (2021) Xây dựng khung đánh giá năng lực tự học môn Tin học của học sinh THPT, HNUE Journal of Science: Educational Sciences Vo. 66. Issue 1, 2021.
  2. Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy, Khuất Thị Lưu (2018) Đánh giá vì sự phát triển học tập của học sinh trong dạy học Tin học ở trường Trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 63 (11A), 2018.
  3. Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy, Nguyễn Thị Hồng (2018) Một cách tiếp cận xây dựng chương trình Tin học hệ Trung học phổ thông theo định hướng Khoa học máy tính, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 63 (11A), 2018. số 63 (11A), 2018.
  4. Nguyễn Thị Tĩnh. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy thực hành Tin học ở trường Trung học phổ thông. 2016, Tạp chí Giáo dục , Số 393, Kì 1.
  5. Nguyễn Chí Trung. Đổi mới dạy học nội dung lập trình theo hướng tích hợp Trong chương trình đào tạo giáo viên tin học tại các trường đại học địa phương. 2016, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Thủ đô, Số 7, ISSN 2354-1512.
  6. Phạm Thị Anh Lê. Đề xuất giải pháp bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 2016, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, NXB ĐHSPHN, 250-256.
  7. Nguyễn Chí Trung. Dạy học cấu trúc rẽ nhánh và lặp theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. 2015, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Tập 60, Số 7A, ISSN 2354-1059.
  8. Nguyễn Chí Trung. Một số đề xuất đổi mới chương trình đào tạo giáo viên tin học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. 2015, Kỉ yếu hội thảo “Đổi mới công tác Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông”, trong Chương trình phát triển Giáo dục Trung học của Bộ GD-ĐT và Cục Nhà giáo, NXB ĐH Đà Nẵng 9/2015, 50-57.
  9. Nguyễn Chí Trung. Định hướng phương pháp dạy học và đánh giá theo yêu cầu của chương trình mới. 2015, Kỉ yếu hội thảo “Đổi mới công tác Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông”, trong Chương trình phát triển Giáo dục Trung học của Bộ GD-ĐT và Cục Nhà giáo, NXB ĐH Đà Nẵng 9/2015, 58-68.